November Nr 4 2017

13.11.2017

Bästa rotarianer! Då jag gästat klubbar har jag diskuterat med medlemskåren om vad som är det väsentliga i Rotary-idén. Det har kommit fram att många är intresserade av vart våra medlemsavgifter går.

Bästa rotarianer!

Då jag gästat klubbar har jag diskuterat med medlemskåren om vad som är det väsentliga i Rotary-idén. Det har kommit fram att många är intresserade av vart våra medlemsavgifter går.

Den föregående guvernörens bokslut finns på webbplatsen https://d1420.rotary.fi/ under punkten Materiaalipankki -> Piirikonferenssi

I min budget ingår bl.a. följande utgifter:

Medlemsavgifter i Finland: till distriktet 23€, till Finlands Rotary 34€, End Polio-insamlingen 7 €, tot. 64€/medlem      

Medlemsavgifter i Estland: till distriktet 10€, till Finlands Rotary 24€ (ingen tidning eller Polio-insamling), tot. 34€/medlem

DISTRIKTETS AVGIFTER TILL FINLANDS ROTARY RF bl.a.:

Matrikel 8.100 euro (2,70/medlem)

Rotary Norden 19.500 euro (8,00/medlem, endast Finland)

Ungdomsutbytet/cap. betalning 12.300 euro (4,10 /medlem)

FR-årsavgift 52.000 euro (17,20/medlem)

Läkarebanken 6.050 euro (2,00 /medlem)

Betalningar från Distrikt 1420 till Finlands Rotary totalt 101.700 €/år

 

Den kommande guvernören Irmeli Viherjuuri-Lindström presenterar sin budget i anslutning till den Distriktsförhandling som hålls i mars 2018. Jag presenterar mitt bokslut vid det Distriktsmöte som hålls hösten 2018.

Ni kommer väl ihåg att om dessa samt också alla andra ärenden som gäller vårt distrikt kan ni komma och diskutera med medlemmarna av distriktsrådet (3 tidigare guvernörer, den sittande guvernören och 2 kommande guvernörer)

22.11.2017 kl. 16–19 på Distriktsrådets frågetimme i Lindström-huset, Brädgårdsgatan 6, 00580 Helsingfors.

Anmälningar – med tanke på serveringen – senast 20. 11 till stjernberg.liisa@gmail.com

 

För ungdomsutbytesombuden och för klubbarnas presidenter med avec ordnas Ungdomsutbytets Intressedagar i Tallinn 13–14.1.2018!

Anteckna datumet i kalendern redan nu, mer detaljerad information om anmälan och betalningar ges senast i det brev som sänds 1.12.2017 från Ungdomsutbytets Flerdistrikt till ombuden och presidenterna.  

Ändringar i organisationen:

AG Roger Weintraub avbröt sin mandatperiod på grund av arbetsförhinder. Hans arbetsuppgifter delas av AG Juha Kuronen (Lojo, Lohjannummi, Ekenäs, Hangö och Karis) och AG Hannele Kauranne (Högfors, Vichtis och Vichtis-Nummela). Tack ska ni ha!

PP Merja Partio lämnade ordförandeskapet i Östersjökommittén och i stället kom AG Hannele Kauranne.

Till ny medlem av Kommunikationskommittén har från 1.11.2017 utsetts PP Maria Sipilä från Kanta-Espoon klubi.

Jag önskar samtliga framgång i projekten under slutet av året och i jubileumsårets konserter! De fina planerna i många klubbar och den aktiva verksamheten bland engagerade klubbmedlemmar har gett mig mycket glädje. Tack på hela distriktets vägnar!

BIGOGAT finns inbjudningar som klubbarna sänt till sina evenemang

 

Med vänlig hälsning

Liisa Stjernberg, DG