Rotareiden Namibia-projekti käynnistyy

7.6.2018

Suomalaista opettajaosaamista Namibiaan Kaksi suomalaista opettajaa lähtee Namibiaan, Martti Ahtisaari-kouluun, kesäkuun 15. päivänä ja käynnistää kolmevuotisen projektin, jonka tavoitteena on kehittää opettajien työkäytäntöjä, opetusmenetelmiä ja oppimateriaalien käyttöä Namibiassa ja näin parantaa opetuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Suomalaista opettajaosaamista Namibiaan

Kaksi suomalaista opettajaa lähtee Namibiaan, Martti Ahtisaari-kouluun, kesäkuun 15. päivänä ja käynnistää kolmevuotisen projektin, jonka tavoitteena on kehittää opettajien työkäytäntöjä, opetusmenetelmiä ja oppimateriaalien käyttöä Namibiassa ja näin parantaa opetuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

 Namibiassa suomalaiset opettajat työskentelevät namibialaisten opettajien rinnalla tukien opettajien opetustyötä ja sen jatkuvaa kehittämistä. Opettajien kanssa yhdessä kehitetään innostavia oppimisympäristöjä ja muokataan opetusmenetelmiä, jotka sopivat namibialaiseen kouluun ja Namibian olosuhteisiin. Opettajat vahvistavat myös perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta perheet jaksaisivat paremmin kannustaa lapsiaan oppimiseen ja koulun käyntiin. Hankkeessa tuetaan erityisesti tyttöjen koulunkäyntimotivaatioita ja tyttöjen asemaa.

Käytännön toimintona on opettajavaihto Namibian pääkaupungissa Windhoekissa sijaitsevan Martti Ahtisaari-koulun ja suomalaisten koulujen välillä. Kaksi opettajaa Suomesta matkustaa Namibiaan seitsemän viikon jaksolle ja vastaavasti kaksi opettajaa Namibiasta saapuu Suomeen myös seitsemän viikon jaksolle. Kolmen vuoden aikana yhteensä 12 opettajaa on mukana tässä vaihdossa, kuusi Suomesta ja kuusi Namibiasta.

Suomesta lähtevät ensimmäiset opettajat ovat Kirkkonummen Kantvikin koulun erityisluokanopettaja Nina Neuman ja Heikkilän koulun luokanopettaja Pirjo Seppälä.  Hankkeessa suomalaiset opettajat antavat oman työpanoksensa ilman palkkiota, vapaaehtoistyönä. 

Ainutlaatuinen hanke on Pasilan Rotaryklubin suunnittelema ja toteuttama ns. Global Grant-hanke. Sitä ovat rahoittamassa ja tukemassa 20 suomalaista Rotaryklubia, Windhoekin Rotaryklubi sekä Rotarysäätiö. Hankkeen kokonaisbudjetti on 83 000 Eur ja se toteutetaan täysin Rotaryliikkeen rahoituksella. Näin projekti osaltaan paikkaa sitä aukkoa, mitä kehitysyhteistyöhön kohdistuneet leikkaukset ovat aiheuttaneet järjestöjen työlle.

Hanke myös vahvistaa YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa, agenda 2030. Sen tavoitteissa korostetaan koulutuksen merkitystä. Agenda 2030 lähtökohtana on, ettei ketään jätetä jälkeen.

Hanke vahvistaa näkemystä suomalaisesta koulutusosaamisesta ja erinomaisesta opettajakoulutuksesta.

Lisätietoja, Pasilan Rotaryklubi:

Timo Havola: puh. 0400 870 552, Ritva Semi puh. 0407688451

Opettajat: Nina Neuman puh. 0407296630, Pirjo Seppälä puh.0503513658

https://pasilanrotaryklubi.rotary.fi/

 

Finländsk lärarkunskap på export till Namibia

Två finländska lärare åker den 15 juni till Martti Ahtisaari-skolan i Namibia för att starta ett treårigt projekt. Syftet med projektet är att utveckla lärarnas arbetsrutiner, undervisningsmetoder och användning av läromedel i Namibia och sålunda förbättra undervisningens effektivitet och resultat.

I Namibia arbetar de finländska lärarna tillsammans med de lokala lärarna och stödjer lärarnas undervisningsarbete och den fortsatta utvecklingen. Lärarna utvecklar tillsammans inspirerande lärmiljöer och bearbetar undervisningsmetoder, som lämpar sig för skolan och förhållandena i Namibia. Lärarna stärker också samarbetet med familjerna, så att familjerna bättre kan uppmuntra sina barn till lärande och skolgång. Projektet stödjer särskilt flickornas skolgångs-motivation och flickornas ställning.

Projektet går i praktiken ut på lärarutbyte mellan finländska skolor och Martti Ahtisaari-skolan i Namibias huvudstad Windhoek. Två lärare från Finland reser till Namibia för en sjuveckorsperiod och på motsvarande sätt kommer två lärare från Namibia till Finland för en sjuveckorsperiod. Under tre års tid deltar totalt tolv lärare i utbytesprogrammet, sex från Finland och sex från Namibia.

De första finländska lärarna som åker till Namibia kommer från Kyrkslätt: Specialklasslärare Nina Neuman från Kantvikin koulu  och klasslärare Pirjo Seppälä från Heikkilän koulu. Projektets finländska lärare gör sin arbetsinsats utan arvode, som frivilligt arbete.

Detta unika projekthar planerats av Pasila-Fredriksbergs Rotaryklubb och det genomförs som ett s.k. Global Grant-projekt. Projektet finansieras och stöds av 20 finländska Rotaryklubbar, Windhoek Rotaryklubb samt Rotarystiftelsen. Den totala budgeten är 83 000 euro och projektet genomförs helt med finansiering från Rotaryrörelsen. Sålunda fyller projektet för sin del den lucka som uppstått till följd av de nedskärningar i utvecklingssamarbete som drabbat många organisationer.

Projektet följer också FN:s program för hållbar utveckling, Agenda 2030, vars mål är att bland annat betona utbildningens betydelse.  Utgångspunkten för Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför.

Projektet stärker uppfattningen om att Finland har en utmärkt lärarutbildning och ett brett kunnande på utbildningens område.

Ytterligare information, Pasila-Fredriksbergs Rotaryklubb:

Timo Havola: tfn 0400 870 552, Ritva Semi tfn 0407688451

Lärarna: Nina Neuman tfn 0407296630, Pirjo Seppälä tfn 0503513658

https://pasilanrotaryklubi.rotary.fi/